Klienci gabinetu kosmetycznego “VougeSkin- Aneta Muszyńska” są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty gabinetu kosmetycznego “VougeSkin- Aneta Muszyńska” oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

§1

Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.

§2

Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk i płucze pod bieżącą ciepłą wodą. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu.

§3

Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, a następnie poddawane są sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

§4

1. Gabinet kosmetyczny ” VougeSkin- Aneta Muszyńska” ze stroną internetową www.vougeskin.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Synów Pułku 6

2. Godziny otwarcia gabinetu kosmetycznego “VougeSkin- Aneta Muszyńska”: od poniedziałku do piątku: 10:00 – 19:00, sobota: 9:00 -14:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Gabinet “VougeSkin- Aneta Muszyńska” będzie nieczynny.

3. Gabinet  oferuje kompleksowe usługi kosmetyczne, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, karty stałego klienta, kupony rabatowe, szereg pakietów zabiegowych i inne usługi kosmetyczne.

§5

1. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.

2. Każda klientka czy klient, którzy mają mieć wykonany zabieg kosmetyczny muszą zostać zaznajomieni z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy pisemnie potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonania wybranego zabiegu, zabieg ten może zostać wykonany. Za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia informacji o stanie zdrowia lub innych informacjach mających istotne znaczenie wpływające na przeciwwskazania do wykonania danego zabiegu ewentualne konsekwencje i  odpowiedzialność ponosi Klient. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, chorobach oczu, chorobach nowotworowych,  stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, wirusie HIV, ciąży lub okresie połogowym). Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów. Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności gabinetu kosmetycznego “VougeSkin- Aneta Muszyńska” za przeprowadzony zabieg. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.

§6

Osoby niepełnoletnie w wieku 13 -18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu kosmetycznego wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.

§7

1. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.

2. Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.

3. Na terenie całego gabinetu kosmetycznego “VougeSkin- Aneta Muszyńska” obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.

4. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zwierząt na teren gabinetu kosmetycznego.

§8

Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez “VougeSkin- Aneta Muszyńska”  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

§9

1. Ceny zawarte w  cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.

2. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem.

3. Promocje i rabaty nie łączą się.

§10

Za usługi świadczone w gabinecie ” VougeSkin- Aneta Muszyńska”  płatności można dokonać tylko gotówką.

§11

Gabinet “VougeSkin- Aneta Muszyńska”  posiada w swojej ofercie karty stałego klienta na zabiegi: manicure, pedicure, przedłużanie rzęs.  Klient może otrzymać imienny karnet, na który będzie zbierał pieczątki na dwóch poziomach. Karnet jest ważny przez 6 miesięcy  od daty wystawienia .Nie dopuszcza się przedłużenia ważności karty stałego klienta. Każdy z dwóch poziomów będzie złożony z 3 pól. Klient otrzyma pieczątkę za każde 50 zł wydane na zabiegi kosmetyczne. Jednorazowo klient może otrzymać maksymalnie 5 pieczątek i tym samym otrzymać gratis wybrany przez siebie zabieg ( manicure, pedicure, przedłużanie rzęs i inne zabiegi kosmetyczne), prócz zabiegów dotyczących makijażu permanentnego i microblading-u. Wykonanie gratisowego zabiegu  wiąże się z oddaniem karty. Klient może otrzymać kolejną kartę i kontynuować  zbieranie pieczątek. Zabiegi gratisowe ( manicure, pedicure, przedłużanie rzęs i inne zabiegi kosmetyczne) nie podlegają wymianie na inne zabiegi o tej samej wartości. Zabiegi gratisowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

1.Pieczątki na karnecie może zbierać tylko jedna osoba, na którą karnet jest wydany. Klient nie może przekazać karnetu osobom trzecim.

2. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia karty stałego klienta , Gabinet “VougeSkin- Aneta Muszyńska”  nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.

§12

Za przedmioty pozostawione na terenie gabinetu “VougeSkin- Aneta Muszyńska” nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

§13

Wszystkie  osoby znajdujące się na terenie gabinetu “VougeSkin- Aneta Muszyńska” są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracownika.Każda klientka i każdy klient maja prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

§14

Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

§15

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klientów i gabinet kosmetyczny.

§16

Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie na adres podany na stronie www.vougeskin.pl

§17

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Pin It on Pinterest

Share This